На 25 май 2018 г. Влиза в сила Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) в целия Европейски съюз. Следователно това важи и за нас като администратор на лични данни и за Вас като потребител на услуги.

Политиката ни за поверителност, както и въвеждането на ОРЗД – 25 май изискват от нас за да продължим да Ви предоставяме услуги след 25 май 2018 г., да получим конкретни разрешения от Вас, чрез Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни.

Това означава, че ако не получим съгласието Ви да обработваме данните Ви съгласно нашите Политика за поверителност и Вътрешни правила за обработка, съхранение, предоставяне и защита на личните данни, както и Вашето съгласие да обработваме Вашите лични данни и съгласието Ви да споделяме данните Ви с наши клиенти трети лица във връзка със съответната услуга, която Ви предоставяме (ще се споделят само когато е необходимо, за да Ви бъдат предоставени услуги), няма да можем да Ви предоставяме услугите на ЕТ “Енолог – Илиян Габровски”.

С получаването на Вашето съгласие ние и Вие ще сме готови за въвеждането на ОРЗД.

Моля кликнете на линка по-долу, за да предоставите или да откажете да предоставите Вашето съгласие за обработване на лични данни: В случай на отказ от Ваша страна, за съжаление няма да можем да ви предоставим услугите на ЕТ “Енолог – Илиян Габровски”.

Политика за поверителност на фирма ЕТ “Енолог – Илиян Габровски”

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни и е неразделна част от Условията за ползване на нашите услуги, както и от нашите Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни. В случай че не сте съгласни с нашите Условия, то тогава няма възможност да използвате услугите, предоставяни на Сайта на ЕТ “Енолог – Илиян Габровски” и от ЕТ “Енолог – Илиян Габровски” и при директен контакт. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук, както и на сайта на Дружеството.

Дата на актуализация: 21 май 2018 г.

Информация за нас

ЕТ “Енолог – Илиян Габровски” (Администратора) е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 104063013, със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, 5250, ул. „Черни връх” № 54А, Тел: 00000; e-mail: shop@izbagabrovski.com

Информация за контакти във ЕТ “Енолог – Илиян Габровски”, относно опазване на личните данни на нашите клиенти

ЕТ “Енолог – Илиян Габровски”

гр. Свищов, 5250, ул. „Черни връх” № 54А; e-mail: shop@izbagabrovski.com

С настоящото ЕТ “Енолог – Илиян Габровски” предоставя получава и обработва Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка с осъществяване на търговски сделки.

Какви Ваши лични данни обработваме?

1. Име (материално отговорното лице):

Име/Фамилия

2. Отговорен за стопанската операция:

Име/Фамилия

3. Адрес за доставка

4. Пълни данни за фирмата

5. Контакти

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на личните Ви данни е необходимо за изпълнението на направената от Вас поръчка, както и нейното документиране съгласно националното законодателство. Настоящата политика за защита на личните данни е част и от вътрешните правила на фирма ЕТ “Енолог – Илиян Габровски” за обработване и защита на личните данни.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за следните цели:

 • За предоставяне на заявените от Вас продукти;
 • За изпълняване на договорни задължения;
 • За изготвяне и предоставяне на офертни предложения по телефон,поща,електронна поща или друг директен начин;
 • За изготвяне и изпращане на фактури и приемо-предавателни протоколи по телефон,поща,електронна поща или друг директен начин;
 • всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;
 • да предотвратим незаконосъобразни действия противоречащи на законовите норми;
 • обработка на данните при възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
 • изпълнение на всички други останали законодателни изисквания,предотвратяване на корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Гарантиране на надеждността при обработката и съхранението на Вашите данни:

 • всеки потребител създава профил и се оторизира в системата с персонално има (e-mail адрес) и парола;
 • боравенето с лични данни е възможно само от страна на лица, които са упълномощени за това.

Във връзка с персоналната култура на всеки потребител е добре да бъдат спазвани следните правила:

 • Да променя паролата си – минимум веднъж месечно;
 • Паролата да се състои както от букви, така и от специални символи;
 • Дължината на паролата да не е по-малка от 6 символа;
 • Да се избягва използването на системата от публични безжични мрежи;
 • Да не запазва потребителското си име и парола в браузера;
 • Да не документира на хартиен носител потребителското си име и парола
 • Да не предоставя потребителския си акаунт на трети лица.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от ЕТ “Енолог – Илиян Габровски”:

 1. Да получите достъп до Вашите лични данни, които дружеството обработва;
 2. При непълнота или неточност в данните, които ЕТ “Енолог – Илиян Габровски” обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани.
 3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 4. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 5. Да упражните правото си на преносимост на данните;
 6. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди оттеглянето.

7. Лицата могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.